תנאי השימוש באתר קייטנות ישראל

תנאים כלליים                                        

ברוכים הבאים לאתר "קייטנות בישראל" – המרכז מידע להורים בקשר לקייטנות קיץ בישראל הכולל, בין היתר, פרסום של קייטנות מכל הארץ בחלוקה לפי ערים.

 בכך שאתה משתמש באתר או באפליקציה של עוסק פטור מס' 308099035 הידועה בשמה המסחרי "קייטנות בישראל או כל שם אחר שישונה בעתיד (להלן: "החברה" ו/או "האפליקציה" ו/או "האתר" ואו "אתר הקייטנות בישראל") אתה מקבל על עצמך את תנאי הסכם זה (להלן: "ההסכם").

הנך מצהיר כי גילך מעל 18. האמור בהסכם זה מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך.

אם אינך מסכים לקבל על עצמך את ההסכם, הנך מתבקש שלא להוריד את האפליקציה ולא להשתמש בה ו/או באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכם בעתיד, ובכך שהנך ממשיך להשתמש באתר אתה מסכים לשינויים ולעדכונים אלו. החברה תודיע על שינויים אלו במייל, לפי המייל שציינת ברישום או בהודעה באפליקציה/ באתר.

בכפוף להסכם זה, החברה נותנת לך זכות שימוש באפליקציה/ אתר, שאינה ניתנת להעברה או הסבה, וללא זכות לתת רישיון לאחר לעשות שימוש באפליקציה/באתר. כמו כן, אסורה הפצה, שכפול או העתקה של התכנה או כל חלק מתוך האפליקציה/ האתר ו/או התוכן באתר ובאפליקציה ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

אתה מסכים להשתמש בשירות על בסיס "כמו שהוא", וללא זכות לטעון או לדרוש אחרת מהחברה.

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד. 

החברה אינה אחראית על מתן חוות דעת של משתמשים ואם הסתמכת על חוות דעת כזו, זו אחריותך בלבד.

האתר מכיל קישורים לאתרים מסחריים שונים באינטרנט, כמו לדוגמא אתרי קייטנות וכדומה, דפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולש.
הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

הנך מודע לכך שהאתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

הנך אחראי לכל תוכן שהנך מעלה או מפיץ באמצעות החברה.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיתכן ויהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

הנך מסכים שלא להעלות תכנים שהם לא חוקיים, פוגעניים, מאיימים, פרונוגרפיים או שמפרים זכויות קניין רוחני של צד ג' או תכנים המפרים הוראות הסכם זה. לחברה שיקול דעת בלעדי בהחלטה האם התוכן ראוי להיות מועלה לאפליקציה/ לאתר או להיות מוסר ממנה/ו ולא תהיינה לך שום טענה ו/ או דרישה כלפי החברה בגין הסרת תוכן על ידה.

מבלי לגרוע מזכויות החברה על-פי כל דין, בעצם שימושך באתר הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בעקבות חוות דעת או כל תוכן אחר שתעלה לאתר וכן מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על-ידי צד שלישי כלשהו עקב הפרה על-ידיך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי הסכם זה ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.

השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

החברה אינה אחראית על נכונות כלל הפרטים אשר מפעילי/ בעלי הקייטנות או המפרסמים שמציגים באתר, ובכלל זה: מחירים, כתובות, דרכי יצירת קשר, איכות השירות המוצג וכל פרט אחר.

החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים או האחרים שנמסרים לה ממפעילי הקייטנות, שיפורסמו באתר. החברה אינה אחראית על נכונות הנתונים שמציגים מפעילי הקייטנות באתר, וכל עסק אחראי באופן אישי על המידע אשר הוא מציג באתר. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים המוצעים בהם.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

האתר מספק פלטפורמה שיווקית לבעלי קייטנות.

החברה אינה מתחייבת שהשירות יינתן ללא שגיאות תכנה או יהיה באיכות מסויימת או יתאים לציפיותיך.

חלקים מסויימים באתר עשויים להיות מוצעים תחת תנאי רישיון של "קוד פתוח". ייתכנו חלקים בתנאי רישיונות הקוד הפתוח שיגברו על תנאי הסכם זה, ובשימוש בהחברה הינך מסכים לכך ומודע לכך. למידע נוסף בדבר "קוד פתוח" ראה: http://opensource.org/licenses/mit-license.html.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

אינך מורשה להשתמש באתר לכל פעילות שאינה חוקית או לכל מטרה שאינה מורשית על פי הסכם זה. בשימושך באתר אסור לך להפר כל חוק ובכלל זה חוקים הנוגעים לקניין רוחני מכל סוג שהוא. במקרה שתפר חוקים כאמור, והחברה תתבע עקב כך או ייגרם לה נזק מכך, הנך מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תביעה כאמור.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות וזאת אף ללא הודעה.

הנך רשאי לבטל את חשבונך בכל עת במשלוח הודעת אימייל לכתובת: camp@camp.org.il

בעשותך כן, החברה רשאית למחוק את כל נתוני חשבונך, כולל כל המידע שהיה בו.

החברה רשאית לבטל את חשבונך בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית על נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים או כל נזק אחר. 

בכל מקרה גבול האחריות של החברה כלפיך יהיה מוגבל לסכום אותו שילמת לחברה בגין השירות, באם שילמת.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להתנות שירותים מסויימים בתשלום וכן להתנות שימוש באתר ו/או באפליקציה ברישום.

חלקים מהאתר עשויים להכיל זכויות יוצרים או קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון: זכויות יוצרים של מפרסמים בעסקיהם וכיו"ב. הנך מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים של צדדים שלישיים אלו.

זכויות המשתמש על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או הסבה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד.